logo
  • Virðing -
  • Jákvæðni -
  • Framsækni -
  • Umhyggja

Forvarnir

Meginmarkmið forvarna í Mosfellsbæ er að stuðla að auknu heilbrigði og hamingju barna, ungmenna og fullorðinna, þ.e. fjölskyldunnar í heild sinni, að skapa aðstæður sem eru líklegar til að hafa jákvæð áhrif og efla sjálfstraust og sjálfsmat barna og ungmenna og stuðla að betri menntun, öryggi á heimilum og bættum aðbúnaði og umhverfi barna og unglinga.


Til þess að ná fram þeim markmiðum sem sett eru í forvarnastefnu bæjarfélagsins hafa verið sett á laggirnar ýmis verkefni sem mörg hver hafa gefið góða raun.

Eineltisteymi

Í eineltisteymi skólans eru skólastjórnendur og sex fulltrúar starfsfólks. Hver bekkur hefur einn bekkjartíma í viku í stundatöflunni og er þeim tímum ætlað að vera vettvangur fyrir nemendur að ræða einelti, félagatengsl og líðan í bekknum. Nemendum eru kynntar bekkjarreglur sem sérstaklega eru samdar í því skyni að stöðva og koma í veg fyrir einelti. Þeir eiga að læra um hvernig einelti birtist, hvaða aðferðum er beitt og hvaða tjóni það getur valdið.


Umræður, hlutverkaleikir, myndbönd og annað efni er nýtt til að gera nemendurna meðvitaða um einelti sem fyrirbrigði og þeim eru kenndar einfaldar leiðir til að bregðast við því einelti sem þau verða vör við umhverfis sig. Lögð er áhersla á að efla færni nemenda til að velja rétta afstöðu og hjálpa þeim sem verða fyrir einelti. Stofnað hefur verið netfangið teymi[a]varmarskoli.is , þar er hægt að koma með ábendingar ef grunur leikur á einelti. Hér er einnig eineltisáætlun Varmárskóla sem og tilkynningablað vegna gruns um einelti.

Hin sívökulu augu

Stjórnendur og aðrir starfsmenn skólans, ekki síst skólaliðar, hafa mikilvægu hlutverki að gegna með því að fylgjast grannt með nemendum innan dyra og á skólalóð, vera á verði gagnvart einelti, notkun tóbaks og annars óæskilegs atferlis sem af og til kemur upp. Að taka fljótt og vel á málum við slíkar aðstæður er afar mikilvægt og það er kappkostað í Varmárskóla. Samstarf við forvarnarfulltrúa lögreglunnar er einnig mjög gott og gefur að okkar mati góða raun.

Námsráðgjafar

 Námsráðgjafar skólans hafaþað hlutverk að skipuleggja forvarnarstarf utanaðkomandi aðila með sérþekkingu sem fengnir eru inn í skólann og skipuleggja fundi með nemendum og foreldrum. Námsráðgjafi veitir einnig persónulega ráðgjöf til fjölmargra nemenda ýmist einstaklingslega eða í smærri einingum sem vissulega flokkast einnig undir forvarnarstarf.

Heilsuvernd skólabarna í Varmárskóla er á vegum Heilsugæslunnar í Mosfellsbæ.

Skólahjúkrunarfræðingar eru Jóhanna Rut Snæfeld Hauksdóttir og Margrét Kristín Hreinsdóttir og viðverutími eftirfarandi:

 

Mánudagur kl. 08:00 - 16:00

Þriðjudagur kl. 8:00 – 16:00

Miðvikudagur kl. 8:00 – 16:00

Fimmtudagur kl. 8:00 – 16:00

Föstudagur kl. 8:00 – 16:00

 

Netfangið þeirra er: varmarskoli@heilsugaeslan.is og svara þær fyrirspurnum. Einnig er hægt að hringja í skiptiborð og biðja um hjúkrunarfræðing.

Heilsuvernd skólabarna er hluti af heilsugæslunni og framhald af ung- og smábarnavernd. Markmiðið er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Starfsfólk heilsuverndar skólabarna vinnur í náinni samvinnu við foreldra, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda með velferð þeirra að leiðarljósi. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Þjónusta heilsuverndar skólabarna er skráð í rafræna sjúkraskrá heilsugæslunnar.

Helstu áherslur í heilsuvernd skólabarna eru forvarnir, fræðsla, skimanir og bólusetningar. Unnið er samkvæmt leiðbeiningum Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu og Embættis landlæknis um heilsuvernd grunnskólabarna.

 

Heilbrigðisfræðsla

Skipulögð heilbrigðisfræðsla er veitt í öllum árgöngum og er áherslan á að hvetja til heilbrigðra lífshátta. Eftir fræðslu fá foreldrar upplýsingar í tölvupósti um fræðsluna. Þá gefst þeim kostur á að ræða við börnin um það sem þau lærðu og hvernig hægt er að nýta það í daglegu lífi.

1. bekkur – ‚Líkaminn minn‘ - Forvörn gegn kynferðislegu ofbeldi og Hjálmanotkun

2. bekkur – Tilfinningar

3. bekkur – Verkefnabók um 6H heilsunnar (Hamingja, Hollusta, Hreinlæti, Hreyfing, Hvíld)

4. bekkur – Kvíði og Slysavarnir

5. bekkur – Samskipti

6. bekkur – Kynþroski og Endurlífgun

7. bekkur – Endurlífgun og Bólusetningar

8. bekkur – Líkamsímynd og Hugrekki

9. bekkur – Kynheilbrigði og Bólusetning

10. bekkur – KynheilbrigðiGeðheilbrigðiEndurlífgun og Ábyrgð á eigin heilsu

Markmið hverrar fræðslu eftir árgöngum er hægt að sjá á Heilsuvera.is

 

Skimanir

Skimað er fyrir ákveðnum heilbrigðisvandamálum og eru skimanir framkvæmdar í 1., 4., 7. og 9. bekk. Þær felast í mælingu á hæð, þyngd og sjónskerpu. Nemendur í öðrum árgöngum eru skimaðir eftir þörfum. Ef frávik reynist í skimun er ávallt haft samband við forráðamann.

 

Heilsueflandi viðtöl um lífsvenjur og líðan

Þegar skimanir fara fram í 1., 4., 7. og 9. bekk ræðir skólahjúkrunarfræðingur við nemendur um líðan og lífsvenjur. Markmið viðtalanna er að styrkja vitund nemenda um eigið heilbrigði og líðan. Einnig að geta gripið til úrræða ef vart verður við vanlíðan eða áhyggjur.

 

Bólusetningar

Bólusetningum er ætlað að verja einstaklinginn gegn alvarlegum smitsjúkdómum.

Í 7. bekk er bólusett við mislingum, hettusótt og rauðum hundum (ein sprauta), auk þess eru stúlkur bólusettar gegn HPV (Human papilloma veirum) sem geta valdið leghálskrabbameini. HPV bólusetning er gefin tvisvar með 6 mánaða millibili.

Í 9. Bekk er bólusett við barnaveiki, stífkrampa, kíghósta og mænusótt (ein sprauta).

Áður en kemur að bólusetningu er sendur tölvupóstur til foreldra með upplýsingum um tímasetningu. Gott er að nemendur komi með bólusetningarskírteini sín í skólann þegar bólusetning fer fram.

Hafið samband við skólahjúkrunarfræðing ef:

• Nánari upplýsinga er óskað

• Talið er að barn sé ekki að fullu bólusett

• Óskað er eftir því að barn sé ekki bólusett

Það er á ábyrgð foreldra að láta bólusetja börn sín.

 

Hagnýtar upplýsingar

 

Veikindi og slys

Ef óhapp eða slys verður á skólatíma sér starfsfólk skólans um fyrstu hjálp. Þurfi nemandi að fara á heilsugæsluna eða slysadeild skulu foreldrar fara með barninu. Því er mikilvægt að skólinn hafi öll símanúmer þar sem hægt er að ná í þá á skólatíma barnsins. Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt af heilsuvernd skólabarna.

 

Langveik börn

Mikilvægt er að skólahjúkrunarfræðingur viti af börnum sem eru með fötlun eða langvinnan og/eða alvarlegan sjúkdóm, s.s. sykursýki, ofnæmi, flogaveiki, blæðingarsjúkdóma eða aðra alvarlega sjúkdóma. Þessum börnum sinnir heilsuvernd skólabarna, sjá um að skapa viðeigandi aðstæður og umönnun í skólanum í samvinnu við foreldra og starfsfólk skólans.

Lyfjagjafir - Samkvæmt tilmælum landlæknis um lyfjagjafir í grunnskólum eru sérstakar vinnureglur varðandi lyfjagjafir til nemenda á skólatíma

 

Höfuðlús

Höfuðlús birtist reglulega í skólum landsins og er mikilvægt að foreldrar kembi hár barna sinna reglulega yfir skólaárið. Rétt er að láta skólann vita ef lús finnst í hári barns og skólahjúkrunarfræðingur getur leiðbeint varðandi lúsasmit.

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira